2017. szeptember 1-jétől induló képzésekre érvényes tanterv!

A tanterv letölthető változata: link

Képzés általános szerkezete

Tanulmányi területek Kredit Óra 1
Alapozó kémia tantárgyak/
Alapozó fizika tantárgyak 2
20 14/17
Szakmai törzsanyag tantárgyai 40 34
Differenciált szakmai törzsanyag
- előadások
22 16-183
Differenciált szakmai törzsanyag
- szemináriumok
2 2
Szabadon választható tárgyak 6 6
Diplomamunka konzultáció 30 30
Kredit/óra összesen 120 102-1073

1 A kontaktórák heti számának összesítésével kapott adat
2 A hozott és elfogadott kreditektől függően (lásd Felvételi menüpont). Ezekből összesen 20 kredit számolható el a 120 kötelező kreditbe.
3 A választott tárgyak kreditértékétől függően.

Egyéb megjegyzések:

Vissza az oldal tetejére

Alapozó ismeretek - Kémia felzárkóztató tantárgyak

Összes kredit: 20. Összesített heti óraszám: 14.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
Zsély István Általános kémia 2+0 3 k
Rohonczy János Szervetlen kémia (1) 2+0 3 k
Bánóczi Zoltán Szénvegyületek kémiája 2+0 2 k
Turányi Tamás Fizikai kémia előadás 2+0 3 k
Tatár Enikő Környezetanalitikai laboratórium 0+2 3 gyj
Kiss Éva Fizikai kémia labor (3):
Kolloidkémiai és nanoszerkezetek
0+4 6 gyj
Óraszám/kredit összesen 8 6 20

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Vissza az oldal tetejére

Alapozó ismeretek - Fizika felzárkóztató tantárgyak

Összes kredit: 20. Összesített heti óraszám: 17.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
Nguyen Quang Chinh Általános fizika 4+1 5 k
Groma István Kondenzált anyagok fizikája 3+0 3 k
Dankházi Zoltán Kvantumfizika alapjai 2+0 2 ck
Ispánovity Péter Termodinamika (ea) 3+0 3 k
Ispánovity Péter Termodinamika (gy) 0+1+1* 2 gyj
Csanád Máté Fizika laboratórium 4 0+3+1* 5 gyj
Óraszám/kredit összesen 10 7 20

* +1 óra konzultáció

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Vissza az oldal tetejére

Szakmai törzsanyag

Minden Anyagtudományi MSc-t végző hallgatónak kötelező elvégezni a szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyakat. A korszerű anyagtudomány fizikai és kémiai módszerei mellett a korszerű anyagok (kerámiák, polimerek, bioanyagok) és az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő nanoanyagok tulajdonságainak és előállításának fizikai és kémiai alapjait is megismerhetik a hallgatók. Ugyancsak a törzsanyag tartalmazza az anyag- és szerkezetvizsgálati eljárások elméleti, és laboratóriumi méréseken keresztül történő gyakorlati megismertetését, valamint az előállítási módszereket bemutató kémiai preparatív gyakorlatot is. Az elméleti tárgyak teljesítése általában vizsgához kötött, kivéve néhány tantárgyat, ahol az évközi teljesítmény alapján lehet a szükséges krediteket megszerezni. A laboratóriumi gyakorlatok elismerése is az évközi munka alapján történik. A szeminárium jellegű oktatásban a sikeres teljesítéshez 45 perces előadásokat kell tartani egy kiválasztott szűkebb szakmai területről.

Összes kredit: 40. Összesített heti óraszám: 34.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
Groma István Anyagfizika I 2 3 k
Groma István Anyagfizika II 2 3 k
Sinkó Katalin Kémiai anyagtudomány I 2 3 k
Kiss Éva Kémiai anyagtudomány II 2 3 k
Széchenyi Gábor Szilárdtestfizika alkalmazása az anyagtudományban 2 3 k
Sinkó Katalin Korszerű kerámia anyagok 2 2 k
Groma István Bevezetés a mikro- és nanotechnológiába 2 3 k
Kiss Éva Bioanyagok 2 2 k
Iván Béla Polimerek 2 2 k
Gubicza Jenő Anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei I 2 2 k
Sinkó Katalin Anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei II 2 2 k
Dankházi Zoltán Anyagvizsgálati módszerek laboratórium 4 4 gyj
Mészáros Róbert Kémiai preparatív gyakorlat az anyagtudományban 4 4 gyj
Sinkó Katalin Anyagszerkezet vizsgálati laboratórium 4 4 gyj
Óraszám/kredit összesen 4 14 14 2 40

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Vissza az oldal tetejére

Differenciált szakmai anyag

A differenciált szakmai anyagból 24 kreditet kell teljesíteni, ebből 2 kreditnek szeminárium jellegű oktatásnak kell lenni. A differenciált szakmai anyag speciális ismeretek megszerzését célozza az anyagtudomány egy-egy szűkebb, az ELTE-n, vagy az együttműködő intézményekben (pl. MTA-Kémiai Kutatóközpont, MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, MTA-Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézet) intenzíven művelt területén. Ezek a tárgyak az anyagtudomány legújabb eredményeivel ismertetik meg a hallgatókat. A kiválasztott előadásokon és szemináriumokon a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően mélyíthetik el tudásukat. Ugyanakkor tantárgycsoportok célszerű megválasztásával elmélyíthetik tudásukat az anyagtudományi kutatások egyes aktuális területén, pl. a nanoanyagok, a biológiai anyagok, a folyamatok és mechanizmusok számítógépes modellezése stb. témájában.

Diff. szakmai anyag - előadások
(Teljesítendő: 22 kredit)

Összes kredit: 22. Összesített heti óraszám: 16-18*.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
Inzelt György Elektrokémia módszerek új anyagok
előállításában és vizsgálatában
2 2 k
Kürti Jenő Szén nanoszerkezetek 2 3 k
Kiss Éva Az XPS alapjai és felületkémiai alkalmazásai 2 3 k
Surján Péter Elméleti anyagszerkezet kutatás 2 2 k
Kovács Zsolt Szilárd testek mechanikai tulajdonságai 2 2 k
Derényi Imre Biofizika 1 2 3 k
Sinkó Katalin Szol-gél módszer 2 3 ck
Gubicza Jenő Fizikai módszerek új anyagok előállítására 2 3 k
Varga Imre Önszerveződés, bioszenzorok 2 3 k
Székely Ferenc Matematikai módszerek az anyagtudományban 2+1 3 ck
Groma István Számítógépes anyagtudomány 2 3 ck
Túri László Kémiai kinetika 2 2 k
Kiss Éva Határfelületi kémia 2 3 k
Bóta Attila Biológiai nanoszerkezetek 2 2 k
Dankházi Zoltán Félvezető és elektronikus eszközök fizikája 2 3 k
Makai Mihály Anyagvizsgálat neutronokkal 2 2 k
Óraszám/kredit összesen 5 8 8 12 42

*választott tárgyak kreditértékétől függően

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Diff. szakmai anyag - szemináriumok
(Teljesítendő: 2 kredit)

Összes kredit: 2. Összesített heti óraszám: 2.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
Kiss Éva Nanorendszerek szemináriuma 2 2 gyj
Lendvai János Anyagtudományi szeminárium 2 2 gyj

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Vissza az oldal tetejére

Szabadon választható tantárgyak

Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.

A szabadon választható tárgyak körét elsősorban a Fizikai és Kémiai Intézet, valamint a Természettudományi Kar más intézetei által meghirdetett speciális előadások adják.

Vissza az oldal tetejére

Diplomamunka - záróvizsga

Az anyagtudományi mesterszak hallgatói diplomamunkájukat a képzés utolsó két félévében készítik el. A diplomamunka témáját a második félév végén kell kiválasztani a Kémiai és Fizikai Intézet által jóváhagyott témák közül. A hallgató a diplomamunka 30 kreditjét két részletben kapja meg: 10 kreditet a második év első félévében elvégzett munkájáért (szaklaboratóriumi munka), és 20 kreditet a diplomamunka elkészítéséért. A diplomamunka leadásához nem kötött ez a 20 kredit sem, a szakdolgozat megírásához szükséges és elvégzett munkát a témafelelős igazolja.

Összes kredit: 30. Összesített heti óraszám: 30.

Előadó Tantárgy Félév - heti óraszám Kr Ért
1 2 3 4
szakfelelős Diplomamunka konzultáció I 10 10
szakfelelős Diplomamunka konzultáció II 20 20

Jelmagyarázat:
kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gyj = gyakorlati jegy

Az anyagtudományi diploma elnyerése záróvizsgához kötött, mely a diplomamunka beadása után egy elméleti tudást felmérő vizsgából és a diplomamunka megvédéséből áll. A zárószigorlat célja a szakmai törzsanyag átfogó ismeretének és alkalmazáshoz szükséges megértésének ellenőrzése. A szigorlat tematikájának gerincét a törzsanyag Anyagfizika, Kémiai anyagtudomány és a kísérleti vizsgálati módszerekről szóló előadásainak anyaga adja. Ehhez igazodva történt a záróvizsgatárgy-felelősök kijelölése (ld. táblázatot). A zárószigorlat tematikája kiegészül továbbá a diplomamunka témaválasztásához illeszkedően a differenciált szakmai ismeretek két kurzusának témáival. A diplomamunkát a záróvizsga időpontja előtt legalább három héttel be kell nyújtani a záróvizsga-bizottság elnökéhez. A benyújtott dolgozatról egy felkért bíráló írásos véleményt készít, amelyben javaslatot tesznek a dolgozat érdemjegyére is.

Felelősök neve és a felelősségi típus Munkakör Elérhetőség
Dr. Sinkó Katalin szakfelelős egy. docens sinkokatl@caesar.elte.hu
Lendvai János záróvizsgafelelős egy. tanár lendvai@metal.elte.hu
Dr. Kiss Éva záróvizsgafelelős egy. tanár kisseva@caesar.elte.hu
Révész Ádám záróvizsgafelelős egy. docens reveszadam@ludens.elte.hu
Dr. Sinkó Katalin záróvizsgafelelős egy. docens sinkokatl@caesar.elte.hu

Vissza az oldal tetejére