Matematikai módszerek az anyagtudományban ea+gy

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Székely Ferenc
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2+1
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a törzsanyagban szereplő anyagmodellek és vizsgálati módszerek megértéséhez szükséges matematikai ismereteket. A törzsanyag gyakorlati példáira támaszkodva vezetjük be a szükséges matematikai ismereteket, mint: lineáris algebra, vektor és tenzoranalízis, szimmetriák, bevezetés a komplex analízisbe, közönséges és parciális differenciálegyenletek, disztribucióelmélet, integrál-transzformációk (Fourier, Laplace).

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz